Säännöt

Tampereen Teknillinen Seura ry:n säännöt

Hyväksytty Seuran perustavassa kokouksessa 22.3.1893
Viimeisin sääntömuutos hyväksytty ensimmäisessä käsittelyssä 25.10.2023 ja toisessa käsittelyssä 21.11.2023. Patentti- ja rekisterihallitus merkitsi säännöt rekisteriin 3.1.2024.

Nimi ja kotipaikka

1 § Yhdistyksen nimi on Tampereen Teknillinen Seura r. y. ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä Seura.

Seuran kotipaikka on Tampereen kaupunki.

Seuran virallinen kieli on suomi.

Tarkoitus

2 § Seuran tarkoituksena on toimia Tampereen talousalueella asuvien teknillisen yliopistokoulutuksen saaneiden henkilöiden yhdyssiteenä, tukea heidän yhteisiä pyrkimyksiään sekä edistää tekniikan kehittämistä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura järjestää kokouksia, seminaareja, neuvottelu-, esitelmä- ja virkistystilaisuuksia sekä opintomatkoja, toimeenpanee kursseja ja harjoittaa julkaisutoimintaa sekä osallistuu koti- ja ulkomaisten teknillisten yhdistysten yhteistoimintaan.

Seura voi sen käyttöön osoitetuista määrärahoista tukea yleishyödyllisiä tekniikan edistämistä tukevia toimenpiteitä sekä jakaa apurahoja.

3 § Toimintansa tukemiseksi Seuralla on oikeus omistaa ja hallita kiinteätä ja irtainta omaisuutta sekä ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

Seuralla voi olla rahastoja, joiden varojen käytöstä määrätään Seuran kokouksen vahvistamissa säännöissä.

4 § Seuraan voidaan perustaa jaostoja sekä asettaa pysyviä ja tilapäisiä toimikuntia.

Jaostojen jäseniksi voivat päästä vain Seuran jäsenet.

5 § Seura voi liittyä jäseneksi sellaisiin yhteisöihin, joihin kuuluminen edistää Seuran tarkoitusperiä. Tällaisesta liittymisestä tekee päätöksen Seuran kokous.

Jäsenet

6 § Seuraan kuuluu varsinaisia jäseniä, kunniajäseniä, nuoria jäseniä sekä kannatusjäseniä.

Seuran kokouksissa on äänioikeus varsinaisilla jäsenillä ja kunniajäsenillä.

7 § Varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä
a) diplomi-insinöörin,
b) arkkitehdin,
c) tekniikan lisensiaatin,
d) tekniikan tohtorin,
e) edellä mainittuihin rinnastettavan teknistieteellisen tutkinnon Suomessa tai ulkomailla suorittanut, tai
f) muutoin tekniikan alalla erityisesti ansioitunut henkilö.

Nuoreksi jäseneksi voidaan hyväksyä yliopiston opiskelija, joka opiskelee edellä mainittua tutkintoa varten sekä opintojen luonteen ja edistymisen perusteella voi osallistua Seuran toimintaan.

8 § Jäsenhakemus tulee tehdä kirjallisesti Seuran hallitukselle. Hakemukseen on liitettävä yhden Seuran jäsenen suosittelu.

Hakemuksen hyväksymisestä päättää hallituksen esityksestä Seuran kokous. Esitys katsotaan hyväksytyksi, jos vähintään kolme neljännestä kokouksen äänioikeutetuista osanottajista sitä kannattaa.

Nuori jäsen siirretään varsinaiseksi jäseneksi ilman erillistä hakemusta kun hän on suorittanut 7 §:ssä mainitun tutkinnon.

9 § Seuran kevät- ja syyskokous tai muu Seuran kokous voi hallituksen esityksestä kutsua Seuran kunniajäseneksi varsinaisen jäsenen, joka erityisen ansiokkaasti on edistänyt Seuran toimintaa ja sen tarkoitusta. Tällöin kokouskutsussa on mainittava asiasta.

10 § Seuran kokous voi hallituksen esityksestä hyväksyä kannatusjäseneksi henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka on ilmoittanut haluavansa tukea Seuran toimintaa.

11 § Jos jäsen haluaa erota Seurasta, on hänen ilmoitettava tästä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Jos paikkakunnalta poismuuton takia Seurasta eronnut tai maksamattomien jäsenmaksujen vuoksi eronneeksi katsottu henkilö haluaa liittyä uudelleen Seuraan, otetaan hänet jäseneksi Seuran hallituksen päätöksellä.

12 § Jos jäsen käyttäytyy hyvien tapojen tai Seuran etujen vastaisesti, voidaan hänet erottaa Seurasta, mikäli hallituksen tekemää erottamisesitystä kannattaa vähintään kolme neljännestä Seuran kokouksen äänioikeutetuista osanottajista. Mikäli kokouksessa on tarkoitus käsitellä jäsenen erottamista, asiasta on mainittava kokouskutsussa.

Jäsenen tai kannatusjäsenen katsotaan eronneen Seurasta, jos hän ei ole maksanut edellisen toimintakauden jäsenmaksuaan eikä kuluvan toimintakauden jäsenmaksuaan maaliskuun loppuun mennessä.

Maksut

13 § Seuran uusilta jäseniltä peritään liittymismaksu. Jäseniltä peritään vuosittain varsinainen jäsenmaksu. Näiden maksujen suuruuden määrää Seuran kevätkokous.

Jäsenmaksu on voimassa toimintakauden ajan. Jäsen, joka on otettu Seuran jäseneksi toimintakauden jälkimmäisen puoliskon aikana maksaa tältä toimintakaudelta puolet varsinaisesta jäsenmaksusta.

14 § Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua. Tämän lisäksi nuoret jäsenet ovat vapautettuja jäsenmaksusta, kuitenkin enintään kuuden ensimmäisen jäsenyysvuoden ajan.

Erityisen pakottavista syistä voi hallitus vapauttaa pyynnöstä jäsenen maksamasta jäsenmaksua.

Seuran jaostot eivät peri jäseniltään liittymis- tai jäsenmaksuja.

15 § Kannatusjäsen maksaa kannatusmaksun, jonka määräämisperusteista päätetään Seuran kevätkokouksessa.

Hallinto

16 § Seuran hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, sihteeri sekä neljä varsinaista jäsentä.

Hallituksen tehtävänä on hoitaa Seuran asioita, pois lukien niitä, jotka näiden sääntöjen tai yhdistyslain mukaan kuuluvat Seuran kokoukselle.

Hallitus valitsee keskuudestaan vuosittain varapuheenjohtajan.

Seuran nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä jonkun hallituksen jäsenen kanssa.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä lisäksi kaksi jäsentä on läsnä ja he ovat päätöksestä yksimieliset tai muutoin kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä lisäksi kolme jäsentä on läsnä.

17 § Puheenjohtaja valitaan Seuran kevätkokouksessa kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

Kesken toimikautensa eronneen puheenjohtajan tilalle valitaan Seuran kokouksessa uusi puheenjohtaja jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

17 a § Sihteeri ja hallituksen varsinaiset jäsenet valitaan Seuran kevätkokouksessa kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

Kunakin vuonna erovuorossa ovat joko
a) puheenjohtaja ja yksi hallituksen jäsen, tai
b) kaksi hallituksen jäsentä.

Kesken toimikautensa eronneen hallituksen jäsenen tilalle valitaan Seuran kokouksessa uusi jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

17 b § Sama henkilö voidaan valita puheenjohtajaksi tai hallituksen jäseneksi enintään kahdeksi toimikaudeksi peräkkäin.

Kuitenkin sama henkilö voidaan valita puheenjohtajaksi ja hallituksen jäseneksi yhteensä enintään kolmeksi toimikaudeksi peräkkäin.

Toimihenkilöt

18 § Seuran kevätkokouksessa valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan varainhoitaja, joka toimii hallituksen määräysten mukaisesti Seuran raha-asioiden ja tilinpidon hoitajana ja joka on yhdessä hallituksen kanssa tili- ja vastuuvelvollinen.

19 § Seuran kevätkokouksessa valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan klubimestari, jonka tehtävät hallitus määrää.

20 § Hallituksella on oikeus ottaa muita tarpeellisia toimihenkilöitä.

Kokoukset

21 § Seuran sääntömääräisiä kokouksia ovat kevätkokous, joka pidetään huhti- tai toukokuun aikana, sekä syyskokous, joka pidetään syys- tai lokakuun aikana. Hallitus kutsuu koolle muut Seuran kokoukset päättäminään aikoina.

Hallituksen on kutsuttava koolle Seuran ylimääräinen kokous kuukauden kuluessa siitä, kun. vähintään kymmenesosa jäsenistä on kirjallisesti pyytänyt sellaisen koollekutsumista käsittelemään pyynnössä mainittua asiaa.

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Tällöin hallitus laatii kokousta varten äänestys- ja vaalijärjestyksen, joka toimitetaan kokouskutsun yhteydessä.

22 § Kutsut yhdistyksen kokouksiin sekä muut yhdistystä koskevat tiedonannot lähetetään kullekin jäsenelle kirjeitse tai sähköpostitse jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen.

Kutsut sääntömääräiseen kokoukseen, sekä  sääntöjen muuttamista (28 §), toiminnan lopettamista (29 §) tai 21 § 2 momentin mukaista asiaa käsittelevään kokoukseen lähetetään viimeistään kymmenen päivää ennen kokousta.

Muihin kokouksiin kutsut lähetetään vastaavalla tavalla viimeistään seitsemän päivää ennen kokousta. 

23 § Kokouksissa tehdään päätökset julkisesti. Suljettu lippuäänestys on toimitettava, kun kaksi äänivaltaista jäsentä on vaatinut sellaista.

Äänestyksessä tulee päätökseksi yksinkertaisen enemmistön kannattama mielipide, paitsi niissä tapauksissa, jolloin säännöissä on määrätty suurempi enemmistö päätöksen voimaantulemiseksi. Jos äänet menevät äänestyksessä tasan, ratkaisee vaaleissa arpa ja muuten puheenjohtajan mielipide.

24 § Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
a) vahvistetaan seuraavan kauden talousarvio
b) vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksun sekä kannatusjäsenmaksun suuruus
c) määrätään sihteerin, toimihenkilöiden sekä toiminnantarkastajien palkkiot
d) valitaan puheenjohtaja, milloin tämän toimikausi on päättymässä
e) valitaan sihteeri ja hallituksen muut jäsenet, milloin näiden toimikausi on päättymässä
f) valitaan varainhoitaja ja klubimestari joka toinen vuosi
g) valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varahenkilöt
h) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

25 § Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
a) esitetään hallituksen toimintakertomus edelliseltä toimintakaudelta
b) esitetään tilinpäätös sekä toiminnantarkastajien lausunto edelliseltä tilikaudelta
c) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
d) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Toiminta- ja tilikausi

26 § Seuran toiminta- ja tilikausi alkaa vuoden heinäkuun ensimmäisenä päivänä ja päättyy seuraava vuoden kesäkuun viimeisenä päivänä. Hallituksen on jätettävä päättyneen tilikauden kirjanpito ja tilinpäätös seuraavan elokuun loppuun mennessä tilintarkastajille, joiden on annettava lausuntonsa kahden viikon kuluessa.

Ohjesäännöt

27 § Seuran mitalista säädetään Seuran kokouksen hyväksymällä erillisellä mitaliohjesäännöllä.

Seuran muista tunnuksista ja merkeistä säädetään Seuran kokouksen hyväksymällä erillisellä merkkiohjesäännöllä.

Sääntöjen muuttaminen

28 § Näiden sääntöjen muuttamista tarkoittava esitys on tullakseen päätökseksi hyväksyttävä kahdessa perättäisessä Seuran kokouksessa, joista toinen on kevät- tai syyskokous ja joiden välinen aika on vähintään kolme viikkoa, ja vaaditaan tällöin, että molemmissa kokouksissa vähintään kolme neljännestä kokouksen äänioikeutetuista osanottajista kannattaa esitystä.

Toiminnan lopettaminen

29 § Esitys Seuran purkamisesta on käsiteltävä samassa järjestyksessä kuin mitä 27 §:ssä on määrätty sääntöjen muuttamisesta.

30 § Jos Seura purkautuu tai lakkautetaan, on sen varat käytettävä tekniikan edistämistä tarkoittavaan toimintaan, huomioonottaen kuitenkin, että mahdollisten lahjoitusvarojen käytössä lahjoittajien määräyksiä noudatettava.

Seuran purkautuessa on sen varojen käytöstä päätettävä samassa kokouksessa, jossa purkamisesta lopullisesti päätetään.

Yleissäännös

31 § Näissä säännöissä mainitsemattomissa tapauksissa noudatetaan voimassa olevan Yhdistyslain määräyksiä.